ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ГРУПОВО ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА

“ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. “Травел Дийлс” ООД, с ЕИК 201556297, със седалище и адрес на управление на дейността: област София (столица), община Столична, гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Странджа” No 52, имейл адрес: info@travo.bg, собственик и администратор на интернет сайт https://www.travo.bg/ за групово онлайн пазаруване на стоки и услуги, притежава Удостоверение за регистрация като Турагент с № РК-01-6773 и Удостоверение за регистрация като Туроператор с № РК-01-7171, заедно с валидна застраховка, съгласно Закона за туризма, сключена със ЗАД „Алианц България“, застрахователна полица номер: 13160173540000007.

1.2. “Травел Дийлс” ООД по занятие предоставя туристически услуги /хотелско настаняване в Република България и чужбина, трансфери, допълнителни екскурзии, застраховки и др./, предлага и поддържа туристически, информационни, комуникационни системи за туристически услуги в интернет пространството, които съдържат предложения, информация и услуги на тема екскурзии, почивки, хотелско настаняване и други туристически услуги, съгласно Закона за туризма, и посредничи между доставчици на стоки и услуги и техни потребители за сключване на договори от разстояние между тях, предмет на редовни и/или промоционални оферти, публикувани на интернет сайта и/или в офисите на дружеството.

1.3. “Травел Дийлс” ООД е лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG201556297.

1.4. Дейността на “Травел Дийлс” ООД се контролира от следните държавни органи:

- Комисия за защита на потребителите – aдрес: гр. София 1000, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 0700 11122; e-mail: info@kzp.bg; уеб сайт: http://kzp.bg

- Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 915 3518, е-mail: kzld@cpdp.bg, уеб сайт: http://cpdp.bg

II. ДЕФИНИЦИИ

2.1. Сайт – интернет ресурс, достъпен чрез домейна „travo.bg“, собственост на и администриран от “Травел Дийлс” ООД /Администратор/.

2.2. Доставчик - физическо или юридическо лице - промотиращ търговец, което по занятие предоставя стоката/услугата, предмет на редовна и/или промоционална оферта, публикувана на Сайта.

2.3. Стока/Услуга – конкретна стока или услуга /единично или в определено количество/, предоставяна по занятие от страна на Доставчикa, която последният желае да промотира сред потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.

2.4. Сделка – публикувана в Сайта оферта на Доставчикa за закупуване от страна на потребителите на определена стока/услуга на редовна цена или при специална ценова отстъпка.

2.5. Виртуален договор за продажба – сключен посредством Сайта договор между Доставчик и потребител за закупуване на Ваучер, издаден от Администратора от името на Доставчика и предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатена стока/услуга или да се сключи договор за туристически пакет.

2.6. Браузър е софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация /уеб сайт/, показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.

2.7. Клиент/потребител на Сайта е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие /разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др./

2.8. Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на Потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Администратора или на други сървъри извън контрола на последния.

2.9. Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на Потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.

2.10. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

2.11. Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.

2.12. Кол център е централизирана система, която се използва за получаване и предаване на информация и съобщения чрез телефонна връзка. Системата е изградена с цел по-лесно администриране на входящите запитвания и по-качественото обслужване на интересите на Потребителите.

2.13. Потребителско име е избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Администратора.

2.14. Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира Потребителя и служи за достъп до потребителския му профил.

2.15. Продажна цена е обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък върху добавената стойност.

2.16. Промоционален ваучер е издаден от Администратора електронен документ под отчет, който удостоверява, че Потребителят е заплатил изцяло или частично промотираната стока или услуга. Валидният Промоционален ваучер съдържа уникален номер и код, които удостоверяват, че ваучерът е заплатен от Потребителя.

2.17. Туристически ваучер е електронен документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между Туроператор и Потребител в качеството на пътуващ във връзка с договор за туристически пакет или продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и.

2.18. Потребителски профил е обособена част от уебсайта https://www.travo.bg/, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от „Травел Дийлс” ООД единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до Потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име /имейл/персонален номер/ и парола. Профилът осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на Ваучери от Сайта с възможност за отказ от получаване на оферти, информационен бюлетин и др.

2.19. Виртуален портфейл представлява база данни, даваща информация на Потребителя за натрупаните от него парични активи, условно наричани “кредит”, които могат да се използват единствено за закупуване на стоки/услуги чрез Сайта. По изрично нареждане на Потребителя за закупуване на посочена от него стока/услуга, от неговия “кредит“ Администраторът превежда дължимата цена на закупуваната стока/услуга на съответния Доставчик.

2.20. Случайно събитие е непредвидено при сключването на договора извънредно събитие, което прави обективно невъзможно предоставянето на стоките/услугите.

2.21. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване на нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани от "Травел Дийлс“ ООД при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство. "Травел Дийлс“ ООД събира и обработва информация за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия, и съгласно Политиката за защита на личните данни за клиенти и Политиката за защита на личните данни за партньори, неразделна част от настоящите Общи условия. (https://www.travo.bg/gdpr)

3.2. С регистрацията си в Сайта Потребителят дава съгласието си личните му данни да се използват при сключване и изпълнение на договори за продажба от разстояние съгласно тези Общи условия. Потребителят е уведомен и се съгласява, че след извършена първа покупка на стока/услуга чрез сключен договор от разстояние, няма да може да оттегли даденото от него съгласие за обработка на личните му данни за целите на договора, и информацията за него, представляваща лични данни, няма да бъде изтрита.

3.3. С регистрацията си в Сайта и след сключване на договор от разстояние за продажба на стоки/услуги, всеки Потребител придобива правото да публикува в Сайта мнението си за качеството на предлаганите стоки/услуги чрез коментари, отзиви, оценки, видими в профила на Доставчика в същия сайт. От своя страна всеки Доставчик на стока/услуга има правото да публикува отговор във връзка с коментарите и оценките на Потребителя. В случай, че Потребител публикува отзиви, които са неверни, накърняващи морала, уронващи престижа и доброто име на Доставчика и/или Администратора, и след извършена проверка на фактите по конкретния случай, Администраторът има право по негово усмотрение да заличи и/или да направи недостъпен публикувания отзив.

3.4. Услугите на Сайта са предназначени за лица, навършили 18 години. Ако Потребителят е непълнолетно лице, той няма право да използва услугите без предоставяне на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Използването на Сайта без такова разрешение противоречи на политиката на Администратора и на настоящите Общи условия и представлява скриване на важна информация и подвеждане на Администратора. В този случай Администраторът не носи отговорност за каквито и да било вреди, настъпили като последица от това подвеждане от страна на Потребителя.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

4.1. “Травел Дийлс” ООДпредоставя за ползване на Потребителите интернет-базирана информационна платформа за онлайн пазаруване на предлагани от Доставчици услуги и/или стоки, чрез Интернет сайта си „travo.bg”.

4.2. “Травел Дийлс” ООД в качеството си на Туроператор публикува всички свои и/или на негови партньори туристически предложения в електронната си информационна платформа, с водещи условия, права и задължения съгласно настоящите Общи условия.

4.3. “Травел Дийлс” ООД в качеството си на Турагент публикува всички партньорски туристически предложения в електронната си информационна платформа, като за същите важат съответните условия на Доставчика на туристическата услуга /Туроператор, Хотелиер и др./, публикувани в съответната оферта/предложение.

4.4. “Травел Дийлс” ООД осъществява контакта между Потребителите и Доставчиците за сключване на договор за закупуване на стоки и/или услуги и предварително плащане на част или цялата договорена цена.

4.5. Чрез натискане на виртуалния бутон за регистрация Потребителят заявява, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва, като по този начин извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/. Договорът между Потребителя и Доставчика се счита сключен при авансово плащане на част или на цялата договорена цена, а действието му може да зависи от условие на конкретната оферта или срок. Съставеният електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ представлява договор от разстояние, сключен при условията на чл. 45 и следващите от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

4.6. Регистрационна Форма: при регистрация на потребителски профил в информационната система на „travo.bg” Потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

4.7. Формата съдържа информация за собствено име, фамилия, адрес на електронна поща и телефонен номер на Потребителя и се записва на сървъра на „travo.bg”, с което става електронен документ по смисъла на чл. 3 от ЗЕДЕУУ.

4.8. В случай, че условията на конкретната оферта не се изпълнят по независещи от Доставчика на стоката/услугата причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. В тези случаи, включително и при упражняване на право на отказ от сключен договор от страна на Потребителя, “Травел Дийлс” ООД като Администратор на информационната платформа, чрез която е сключена сделката, ако все още не е превел авансово платената сума по сметка на Доставчика, възстановява сумата на Потребителя, като по негово изрично искане я превежда или по посочена от последния банкова сметка или я отнася към Виртуалния му портфейл /кредит/. Сумите, натрупани във Виртуалния портфейл, могат да се използват само за извършване на сделки чрез Сайта. Върху преведените от Потребителя суми Администраторът не начислява и не дължи лихви. Ако авансово платената сума е преведена от Администратора на Доставчика, последният дължи връщането й на Потребителя, за което Администраторът не носи отговорност.

4.9. При промяна на Общите условия, на всеки регистриран Потребител се предоставя чрез информационната система на Сайта възможност да се запознае с промените. Новите Общи условия се обявяват на Сайта, като Администраторът предоставя на Потребителите двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия.

V. ОТГОВОРНОСТ.

5.1. „Травел Дийлс” ООД не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга.

5.2. „Травел Дийлс” ООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.

5.3. „Травел Дийлс” ООД си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

5.4. „Травел Дийлс” ООД си запазва правото да изтрие и заличи Потребителския профил на Потребител, както и по своя преценка да забрани по-нататъшно използване на Сайта от него, без да носи отговорност за каквито и да било претърпени вреди или пропуснати ползи вследствие на това, в следните случаи:

- при нарушение на някое от правилата, включени в настоящите Общи условия и приложенията към тях от страна на Потребителя;

- при некоректни действия от страна на Потребителя спрямо „Травел Дийлс” ООД или други Потребители;

- при нарушаване на разпоредби на действащото законодателство;

- в случай на предоставяне на неверни или подвеждащи данни от страна на Потребителя;

- в случай че Потребителят не използва Потребителския си профил в продължение на 1 /една/ година;

- в други ситуации, по преценка на „Травел Дийлс” ООД.

5.5. „Травел Дийлс” ООД не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

5.6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения, сорс код, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, бази данни, текст, рисунки, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, принадлежат на „Травел Дийлс” ООД и/или на съответните Доставчици и са обект на закрила на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство – Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн и Закона за електронната търговия. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и/или други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на Сайта без изричното предварително писмено разрешение на „Травел Дийлс” ООД като носител на авторските права е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

5.7. „Травел Дийлс” ООД единствено и само поддържа интернет базирана информационна система, намираща се на сайт „travo.bg”, като не носи отговорност при следните случаи:

- за всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на причинените умишлено или при груба небрежност;

- за вреди, причинени от неправомерно поведение на трети лица, рекламиращи чрез интернет сайта, собственост на „Травел Дийлс” ООД или трети лица, подизпълнители в сайта „travo.bg”;

- за вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки (линкове), банери, поставени на сайта „travo.bg”;

- ако трето лице – приносител на ваучера е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на потребителя;

- за вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпа до интернет сайта „travo.bg”, независещи от „Травел Дийлс” ООД;

- за нарушаване на авторските и сродни права чрез поставяне на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, рекламиращи чрез интернет сайта, собственост на „Травел Дийлс” ООД;

- за вреди, настъпили в резултат на извършени злонамерени действия, по смисъла на настоящите Общи условия, от страна на други потребители на сайта „travo.bg”.

- потребителското име, което използва потребителят, му дава само и единствено правото да ползва съответния потребителски профил в рамките на информационната система на „travo.bg”. Когато потребителят промени потребителското си име, „Травел Дийлс” ООД не извършва проверка и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, както и ако то засяга имуществени и неимуществени права на трети лица като право на име, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5.8. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:

- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;

- да не се намесва в правилното функциониране на системата

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно „travo.bg” за всеки случай на извършено или открито нарушение;

- да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

- да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

- потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „travo.bg”, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на „travo.bg”, без изричното разрешение на „Травел Дийлс” ООД.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА, ЗАКУПУВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ

6.1. За да бъде закупен Промоционален ваучер, се изисква активен профил в системата на Сайта и парола. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания. Потребителят се задължава да уведомява „travo.bg” незабавно за всеки случай на неразрешено използване на неговия Потребителски профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.

6.2. С поръчката и плащането на цената Потребителят сключва договор със съответния Доставчик за покупка на определена стока/услуга. Администраторът е само представител и не е страна по този договор. Ваучерът се издава от Администратора от името на Доставчика и последният отговаря за изпълнението на сключения договор между него и Потребителя.

6.3. При закупуване на Ваучер Потребителят има възможност да заплати цената чрез един от изчерпателно изброените в сайта начини, а именно: EasyPay, bPay, ePay, банков превод или кредитна/дебитна карта.

6.4. След изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, Потребителят ще бъде автоматично пренасочен към платежните страници на ePay, Visa, Borica, Maestro или Mastercard.

6.5. „Травел Дийлс” ООД обработва заявката за плащане, а Потребителят получава Промоционален ваучер за използване на офертата в профила си в „travo.bg”.

6.6. След извършено плащане Потребителят получава съобщение за полученото и обработено електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът за продажба от разстояние между Потребителя и съответния Доставчик на стока/услуга е сключен. В случай, че Потребителят получи Промоционален ваучер и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани в съответната оферта, Потребителят няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за Доставчика. След изтичане на срока за предявяване на Ваучера, отговорността на Доставчика по договора отпада.

6.7. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба от разстояние на стоки/услуги /с изключение на договори за туристически пакети/ в срок oт 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на сключване на договора /при договор за услуги/, или от датата на получаване на стоката /при договор за продажба на стоки/, при предвидените за това условия в Закона за защита на потребителите.

6.8. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да информира Администратора и съответния Доставчик на стоката/услугата, с когото е сключен договорът, преди изтичане на 14-дневния срок, като заяви недвусмислено решението си за отказ от договора с изрично писмено изявление в свободен текст, изпратено на официалната електронна поща на Сайта - office@travo.bg. Администраторът уведомява незабавно Доставчика за полученото изявление за отказ от сключения договор.

6.9. В случай, че Потребител упражни правото си на отказ, „Травел Дийлс“ ООД се задължава да му възстанови в пълен размер платените от него суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Последният е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя.

6.10. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние и когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора.

6.11. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят заявява, че е запознат, че няма право на отказ от договор, сключен от разстояние, по отношение на договорите:

1. За предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика;

2. За доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Доставчика и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3. За доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4. За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

6. За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

7. За доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 /тридесет/ дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от Доставчика;

8. При които Потребителят изрично е поискал от Доставчика да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение Доставчикът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

9. За доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

10. За доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

11. Сключени по време на публичен търг;

12. За предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

13. За предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

6.12. Във връзка с измененията в ЗДДС, обнародвани в бр. 98 на Държавен вестник от 27 ноември 2018 г., които са в сила от 1 януари 2019 г., които от своя страна имплементират разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1065 от 27 юни 2016 година за ваучерите, като се въвеждат понятията: „ваучер за конкретна цел“ и „многоцелеви ваучер“, информираме потребителите, че предлаганите от нас ваучери са "многоцелеви ваучери", и като такива определят дължимостта на ДДС, и неговото начисляване да настъпва при продажбата на стоките и услугите, за които се използва ваучерът.

VII. УСЛУГИ НА ТУРОПЕРАТОРА И ТУРАГЕНТА. ТУРИСТИЧЕСКИ ВАУЧЕРИ

7.1. Предлаганите от Туроператора чрез Сайта и/или на място в офисите му за продажба основни и допълнителни туристически услуги, са:

- туристически пакети и свързани туристически услуги;

- хотелски резервации;

- други разрешени от Закона за туризма услуги.

7.2. Потребителят може да закупи избраната от него туристическа услуга, чрез интернет портала „travo.bg”.

7.3. Преди Потребителят да бъде обвързан от договор за туристически пакет или от всяка друга съответстваща оферта за туристически пакет, Туроператорът/Турагентът, предоставя на пътуващия стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно приложение № 1, неразделна част от тези Общи условия.

7.4. Пътуващият има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като е отправил до Туроператора предизвестие на траен носител в разумен срок преди започването на изпълнението на туристическия пакет. Предизвестие, отправено не по-късно от 7 /седем/ дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет, се смята за извършено в разумен срок.

7.5. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.

7.6. Туроператорът информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните разходи по прехвърлянето. Тези разходи не могат да са неоправдано високи и не могат да превишават действителните разходи, направени от Туроператора във връзка с прехвърляне на договора за туристически пакет. Туроператорът предоставя на лицето, което прехвърля договора за туристическия пакет, доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на договора за туристически пакет.

7.7. Туристическият ваучер се издава за вътрешен, входящ и изходящ туризъм, като същият се издава като електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ. За граждани на трети държави, за които се прилага визов режим от Република България, туристическият ваучер задължително се издава и на хартиен носител с подпис и печат на издателя. Електронният туристически ваучер съдържа задължителните реквизити по чл. 73, ал. 5 от Закона за туризма, а именно:

1. Номер и дата на издаването на ваучера;

2. Фирма на Туроператора - издател на ваучера;

3. Регистрационен номер на удостоверението за регистрация на Туроператора;

4. Номер на удостоверението за регистрация за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо Туроператора, с изключение на случаите, когато ваучерът се издава пряко от Туроператора;

5. Имена на туристите;

6. Предплатената основна и/или допълнителна услуга или списък на предплатените услуги, включени в туристическия пакет;

7. Датата за изпълнение на услугата или датите за изпълнение на първата и последната услуга, включени в туристическия пакет;

8. Контрагенти по изпълнение на услугата;

9. Срок и начин на плащане на услугата;

7.8. Туристическият ваучер се издава на Потребителя, когато се предоставя основна и/или допълнителна туристическа услуга или след сключване на договора за туристически пакет.

7.9. В случай на онлайн резервация електронен туристически ваучер се издава автоматично от резервационната система на Туроператора след успешно приемане на условията на Туроператора по конкретната оферта, плащане и предоставяне на всички необходими и изискани данни, касаещи туристическата услуга, като след кумулативно изпълнение на горните условия, Туристическият ваучер се изпраща на адрес на електронната поща, посочен от Потребителя.

7.10. За получаването на електронния туристически ваучер Потребителят или Туристическият агент е необходимо да потвърдят получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в електронната му пощенска кутия, чрез активиране на изпратения линк в електронната поща, използвана за регистрация в системата и/или закупуване на туристическата услуга.

7.11. За да са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието на електронния туристически ваучер, Туроператорът –- издател на ваучера, създава подходяща защита на файла срещу промени.

VIII. ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ

8.1. Условия за хотелско настаняване, направено чрез Туроператора

1. Записването за ползване на туристическа услуга-хотелско настаняване се извършва чрез информационната/резервационна платформа „travo.bg”. Направената от Потребителя заявка за резервация има валидност и обвързващо действие само след попълване на всички необходими и изискуеми данни и документи за резервацията, съгласие с настоящите Общи условия и условията на туристическата услуга, извършване на дължимото от Потребителя плащане.

2. Туроператорът предоставя оферта с посочена крайна цена и описание какво е включено в нея. Резервацията се прави след плащане на капаро в предвидения размер или пълната сума, по банков път по посочена банкова сметка или чрез система за електронни разплащания. Разходите по плащане от Потребителя към Туроператора са за сметка на Потребителя. В случай на плащане във валута, различна от български лев, важи обменният валутен курс, валиден към момента на плащането на съответната трансферираща финансова институция.

3. Във всички случаи на плащане, било то чрез централизирани уеб-базирани системи за разплащания, по банков път или на каса чрез платежни услуги, резервацията и гарантираността по нея се счита за направена от момента на заверяване на банковата сметка на Туроператора с платената сума и изпълнение на предвидените в офертата условия. През периода от обработка на плащането до момента на заверяване на сметката, Туроператорът не носи отговорност в случай на изчерпване на свободните места за избраната туристическа услуга.

4. В случай на изчерпване на свободните места по заявената туристическа услуга през периода на обработка на плащането до заверяване на банковата сметка, Туроператорът ще завери профила на Потребителя с платената сума, като същият може да я използва за закупуването на други предлагани стоки/услуги или да заяви възстановяването й в 1-годишен срок от плащането.

5. Крайната цена на услугата и нейните допълнителни условия са посочени изрично във всяка една оферта поотделно. В случай, че е платено капаро, остатъкът от цената трябва да бъде заплатен в срока, посочен от Туроператора чрез имейл при заявка за плащане или посочен в профила на Потребителя в секция „Моите резервации”. Ако остатъкът не бъде заплатен в този срок, резервацията се счита за анулирана и Потребителят губи платеното капаро.

6. След заплащане /частично или пълно/ на съответната резервация /туристическа услуга/, тя е обвързваща за страните само в случай, че Потребителят е изпълнил посочените в офертата условия. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията на Туроператора.

7. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в настоящите Общи условия, както и изрично на Сайта при извършване на заявка за резервация от Потребителя. Същите са съобразени с действащото законодателство в Република България и с политиката на предоставящия туристическата услуга Туроператор. В случай на анулация на резервация, същата трябва да бъде направена в писмен вид в офиса на Туроператора.

8. В случаи на специални изисквания от страна на Потребителя, извън оферираните от Туроператора, същите ще се предоставят при възможност от подсигуряването им на място. Ако тези допълнителни изисквания са свързани с допълнително плащане, то следва да бъде направено на място.

9. Категоризацията на туристическите обекти за настаняване са съгласно законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели или от Туроператора партньор.

10. Туроператорът не носи отговорност за загуби на туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея, извън посочените изрично права за отказ и/или анулация на резервация.

11. Туроператорът не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява туристите, независимо от това, че поради техни действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

8.2. Условия за хотелско настаняване, направено чрез Турагента

1. Записването за ползване на туристическа услуга -/хотелско настаняване/ се извършва чрез информационната платформа „travo.bg”. Направената от Потребителя заявка за резервация има валидност и обвързващо действие само след съгласие с настоящите Общи условия, изпълнение на всички условия по конкретната оферта, плащане и издаване от Турагента на Промоционален ваучер на Потребителя, както и предоставяне на всички необходими и изискуеми данни и документи за резервацията

2. Турагентът предоставя оферта с посочена крайна цена и описание какво е включено в нея. Резервацията се прави след плащане на капаро в предвидения размер или пълната сума, по банков път по посочена банкова сметка или чрез система за електронни разплащания. Разходите по плащане от Потребителя към Турагента са за сметка на Потребителя. В случай на плащане във валута, различна от български лев, важи обменният валутен курс, валиден към момента на плащането на съответната трансферираща финансова институция.

3. Във всички случаи на плащане, било то чрез централизирани уеб-базирани системи за разплащания, по банков път или на каса чрез платежни услуги, резервацията и гарантираността по нея се счита за направена от момента на заверяване на банковата сметка на Турагента с платената сума и изпълнение на предвидените в офертата условия. През периода от обработка на плащането до периода на заверяване на сметката, Турагентът не носи отговорност в случай на изчерпване на свободните места за избраната туристическа услуга.

4. В случай на изчерпване на свободните места по заявената туристическа услуга през периода на обработка на плащането до заверяване на банковата сметка, Турагентът ще завери профила на Потребителя с платената сума, като същият може да я използва за закупуването на други предлагани стоки/услуги или да заяви възстановяването й в 1-годишен срок от плащането.

5. Крайната цена на услугата и нейните допълнителни условия са посочени изрично във всяка една оферта поотделно. В случай, че е платено капаро, остатъкът от цената трябва да бъде заплатен в срока и по начина, посочени в условията на всяка конкретна оферта. Ако остатъкът не бъде заплатен в посочените срок и начин, резервацията се счита за анулирана и Потребителят губи платеното капаро.

6. След заплащане /частично или пълно/ на съответната резервация /туристическа услуга/, тя е обвързваща за страните само в случай, че Потребителят е изпълнил посочените в офертата условия. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията на Туроператора.

7. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в настоящите Общи условия, както и изрично при извършване на заявка за резервация от Потребителя на Сайта. Същите са съобразени с действащото законодателство в Република България и с политиката на предоставящия туристическата услуга Туроператор.

8. В случаи на специални изисквания от страна на Потребителя, извън оферираните от Туроператора, същите ще се предоставят при възможност от подсигуряването им на място. Ако тези допълнителни изисквания са свързани с допълнително плащане, то следва да бъде направено на място.

9. Категоризацията на туристическите обекти за настаняване са съгласно законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели или от Туроператора-партньор.

10. Турагентът не носи отговорност за загуби на туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея, извън посочените изрично права за отказ и/или анулация на резервация.

11. Турагентът не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява туристите, независимо от това, че поради техни действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

IX. ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ И СВЪРЗАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТУРАГЕНТА.

9.1. Заявката за записване за туристическа услуга се извършва чрез информационната платформа „travo.bg”. Направената от Потребителя заявка за резервация има валидност и обвързващо действие само след съгласие с настоящите Общи условия, изпълнение на всички условия по конкретната оферта, плащане и издаване от Турагента на Промоционален ваучер на Потребителя /или след предоставяне на всички необходими и изискуеми данни и документи /, в случай, че договорът за туристически пакет се сключва от Турагента в качеството му на представител на съответния Туроператор/.

9.2. Турагентът предоставя оферта с посочена крайна цена и описание какво е включено в нея. Заявката за ползване на туристическа услуга се прави след плащане на капаро в предвидения размер или пълната сума, по банков път по посочена банкова сметка или чрез система за електронни разплащания. Разходите по плащане от Потребителя към Турагента са за сметка на Потребителя. В случай на плащане във валута, различна от български лев, важи обменният валутен курс, валиден към момента на плащането на съответната трансферираща финансова институция.

9.3. Във всички случаи на плащане, било то чрез централизирани уеб-базирани системи за разплащания, по банков път или на каса чрез платежни услуги, заявката за ползване на туристическата услуга и гарантираността по нея се счита за направена от момента на заверяване на банковата сметка на Турагента с платената сума и изпълнение на предвидените в офертата условия и/или предоставяне на всички необходими данни за позлзване на туристическата услуга. През периода от обработка на плащането до периода на заверяване на сметката, Турагентът не носи отговорност в случай на изчерпване на свободните места за избраната туристическа услуга.

9.4. В случай на изчерпване на свободните места по заявената туристическа услуга през периода на обработка на плащането до заверяване на банковата сметка, Турагентът ще завери профила на Потребителя с платената сума, като същият може да я използва за закупуването на други предлагани стоки/услуги или да заяви възстановяването й в 1-годишен срок от плащането.

9.5. В случай, че е платено капаро, остатъкът от цената трябва да бъде заплатен на Туроператора в срока и по начина, посочени в условията на всяка конкретна оферта или в договора за туристически пакет, сключен между Потребителя и Туроператора/или Турагента. Ако Потребителят не сключи договора за туристически пакет и или ако не заплати остатъка от цената в посочените срок и начин, направената заявка за ползване на туристическа услуга се счита за анулирана и Потребителят губи платеното капаро.

9.6. След заплащане /частично или пълно/ на съответната туристическа услуга, тя е обвързваща за страните само в случай, че Потребителят е изпълнил посочените в офертата условия и е предоставил всички необходими и изискуеми данни и документи.

9.7. Всички условия и срокове за анулация на предплатена туристическа услуга или пакет са посочени в настоящите Общи условия, както и изрично в договора за туристически пакет, който се подписва задължително с Туроператора-партньор на Турагента или с Турагента, действащ като представител на Туроператора. Същите са съобразени с действащото законодателство в Република България и с политиката на предоставящия туристическата услуга Туроператор.

9.8. Крайната цена на услугата и нейните допълнителни условия са посочени изрично във всяка една оферта поотделно. Цената на услугата е възможно да претърпи промени, за което Потребителят ще бъде уведомен непосредствено преди подписване на договор за туристически пакет с Туроператора-партньор на Турагента или с Турагента като представител на Туроператора.

9.9. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на Потребителя от или в съответната държава, Туроператорът и Турагентът не носят отговорност и не дължат възстановяване на сумата заплатена за туристическото пътуване, в това число и разходи и услуги по връщането на туриста в съответната изходна дестинация

9.10. В случаи на специални изисквания от страна на Потребителя, извън оферираните от Туроператора, същите ще се предоставят при възможност от подсигуряването им на място. Ако тези допълнителни изисквания са свързани с допълнително плащане, то следва да бъде направено на място.

9.11. Категоризацията на туристическите обекти за настаняване са съгласно законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели или от Туроператора-партньор.

9.12. Турагентът не носи отговорност за загуби на туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея, извън посочените изрично права за отказ и/или анулация на резервация.

9.13. Турагентът не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява туристите, независимо от това, че поради техни действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

9.14. Условия и необходими документи:

1. По програмите, които включват страни извън Европейския съюз, всички Потребители /туристи/ следва да имат валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца към датата на връщане от туристическата услуга.

2. По програмите, които включват само страни членки на Европейския съюз, всички Потребители /туристи/ следва да имат валидна лична карта със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца към датата на връщане от туристическата услуга.

3. По всички програми лица под 18 г. следва да имат валиден документ за самоличност, издаден от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 /шест/ месеца към датата на връщане от пътуването, както и Удостоверение за раждане.

4. За лица под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен валиден документ за самоличност, е необходима и нотариално заверена декларация /оригинал и копие/ на български и английски език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина.

5. Препоръчително за програмите в Европейския съюз - Европейска здравна карта.

6. При необходимост спрямо дестинацията се изисква виза.

7. Всички други необходими документи, са съгласно условията на съответната оферта.

X. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ И АНУЛАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА

10.1. Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, при предвидените за това условия в Закона за туризма. В този случай той може да бъде задължен да заплати на Туроператора подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

10.2. В договора за туристически пакет могат да се предвидят разумни по размер такси за прекратяване на договора, изчислени въз основа на момента, в който се прекратява договорът преди започването на изпълнението на туристическия пакет, и на очакваните икономии на разходи и приходи от алтернативно извършване на туристическите услуги.

10.3. Когато в договора за туристически пакет не са посочени такси за прекратяване на договора, размерът на таксата за прекратяване съответства на цената на туристическия пакет, от която се приспадат икономиите на разходи и приходите от алтернативно извършване на туристическите услуги. По искане на пътуващия Туроператорът представя обосновка за размера на таксите за прекратяване на договора.

10.4. Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване, в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. В този случай Потребителят има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.

10.5. Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на Потребителя изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:

1. Набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и Туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:

а) 20 /двадесет/ дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 /шест/ дни;

б) 7 /седем/ дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от 2 /два/ до 6 /шест/ дни;

в) 48 /четиридесет и осем/ часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от 2 /два/ дни, или когато

2. Туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил Потребителя за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

10.6. Туроператорът възстановява на пътуващия всички дължими суми и плащания, направени за туристическия пакет от Потребителя или от негово име, след приспадане на съответните разходи за прекратяване на договора. Дължимите суми или плащания се възстановяват на Потребителя без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни след прекратяването на договора за туристически пакет.

10.7. Пътуващият може да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет до Туристическия агент, от когото е закупил туристическия пакет. Туристическият агент изпраща без необосновано забавяне съобщенията, исканията или жалбите на пътуващия на Туроператора. Датата на получаването на съобщения, искания или жалби от Туристическия агент се смята за дата на получаване от страна на Туроператора.

10.8. Размерът на неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от страна на Потребителя, са изрично посочени във всяка оферта/програма. В случай, че в конкретна оферта/програма няма изрично посочени неустойки при отказ от пътуване от страна на Потребителя, дължимите от него неустойки са в следните размери:

1. При отказ от пътуване, направено до 60 /шестдесет/ дни преди датата на заминаване – 10 % /десет процента/ от общата цена на туристическата услуга;

2. При отказ от пътуване, направено от 30 /тридесет/ до 15 /петнадесет/ дни преди датата на заминаване – 50 % /петдесет процента/ от общата цена на туристическата услуга;

3. При отказ от пътуване, направено в периода от 14 /четиринадесетия/ ден до деня на заминаването – 100 % /сто процента/ от общата цена на туристическата услуга.

XI. ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ.

11.1. За туристически и други услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са със специфични условия за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети и др., Туроператорът не носи отговорност за тяхното качество и навременност. В тези случаи административна, материална и морална отговорност пред Потребителя носи конкретният изпълнител на услугата.

11.2. Туроператорът не носи отговорност при промяна на цената на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително фериботни такси, такси за сигурност на гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване.

11.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на влошаване на неговото здравословно състояние по време на програмата.

11.4. Администраторът не носи отговорност за неточно, непълно, несвоевременно и недобросъвестно изпълнение на сключените договори за стоки/услуги и несъответствия между оферираното и реалното изпълнение на услугите, вкл. на туристическите услуги. Всякакви претенции на Потребителите относно качеството и съответствието на предоставената стока/услуга, вкл. претенциите за връщане на предплатени суми и искания за обезщетения, се насочват към Доставчика, сключил съответния договор.

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

12.1. Непреодолима сила са непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след сключване на съответния договор. За такива се считат: влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други непреодолими и извънредни обстоятелства, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения и предприемане на всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.

12.2. При случай на непреодолима сила Туроператорът има право /без да носи отговорност и да дължи неустойка/ да извършва промени в програмата според конкретно възникналата ситуация.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

13.1. Настоящите Общи условия са неприложими за сключване на договори:

1. За социални услуги, включително социално настаняване, грижи за деца и оказване на помощ за семейства и лица, които са постоянно или временно в нужда, включително оказване на помощ при дългосрочни грижи;

2. За хазартни дейности, които включват залози с материална стойност в игри на късмета, лотарии, игри в казина и трансакции по залагане;

3. За здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти на пациенти с оглед оценка, поддържане или възстановяване на тяхното здравословно състояние, включително предписването, изпълнението на медицински предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия;

4. За финансови услуги;

5. За придобиване или прехвърляне на недвижимо имущество или за учредяване, придобиване или прехвърляне на ограничени вещни права върху недвижимо имущество;

6. За строеж на нови сгради, съществено преустройство на съществуващи сгради и отдаване под наем на жилища за жилищни нужди;

7. За разпределено във времето право на ползване на собственост, договори за дългосрочни ваканционни продукти и договори за препродажба и замяна;

8. Сключени от лице, осъществяващо публични функции, което по закон е длъжно да е независимо и безпристрастно и като предоставя изчерпателна правна информация, гарантира, че Потребителят сключва договора след внимателно обмисляне и след като се е запознал с правния му характер и значение;

9. За доставка на храни, напитки или други стоки за текущо потребление в домакинството, които се доставят от търговеца при чести и редовни доставки до дома, жилището или работното място на Потребителя;

10. За услуги за превоз на пътници с изключение на разпоредбите на чл. 49, ал. 2, чл. 62в и 62д от ЗЗП;

11. Сключени чрез автомати за продажба или автоматизирани търговски обекти;

12. Сключени с телекомуникационни оператори чрез обществени телефони за използването на тези телефони или сключени с цел осъществяване от потребителя на единично свързване по телефон, интернет или факс.

13.2. С потвърждаването на Общите условия, Потребителят на сайта потвърждава приемането и на всяко едно от приложенията към тях. Ползването на информационната платформа от Потребителя представлява приемане на всички правила, условия и указания. С поставяне на отметка срещу Общи условия, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва. С потвърждаването на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че е запознат с правата си съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за туризма.

13.3. С потвърждаването на тези Общи условия Потребителят заявява изричното си съгласие да заплати предварително /изцяло или частично/ цената по договора за продажба от разстояние, който сключва чрез настоящата информационна платформа въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.

13.4. Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните по сключените договори, ще се уреждат от страните по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр. София по реда на Гражданския процесуален кодекс.

13.5. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила, доколкото не са повлияни съществено от изменението. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Настоящите Общи условия на „Травел Дийлс” ООД, с ЕИК 201556297, гр. София отменят всички предходни такива и влизат в сила на 02.01.2019 г. /след изтичане на двуседмичен срок от публикуването им на Сайта/.

Неразделна част от тези Общи условия са:

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети

Политика за защита на личните данни

Политика за бисквитките


Приложение № 1

Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството XY/дружествата XY ще носи/носят пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания дружеството XY/дружествата XY е/са предприели необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране в случай на несъстоятелност.

По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

На посочения интернет адрес пътуващият ще получи следната информация:

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

- Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристически пакет.

- Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

- На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

- Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

- Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

- Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо - съответното обезщетение.

- Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

- Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

- Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

- Пътуващите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

- Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.

- Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството XY се ползва със защита при несъстоятелност в YZ (образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност - застрахователно дружество). Пътуващите могат да се обърнат към YZ образувание или, когато е приложимо, към компетентния орган (данни за контакт, включително наименование, седалище и адрес на управление, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството XY.

- Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.