Администриране и защита на потребителите и личните им данни

  1. „Травел Дийлс” ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с регистрация № 329293 и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод взаймоотношенията му с потребителите, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури;
  2. В регистрационната форма и/или формата за поръчка попълвана от потребителя, „Травел Дийлс” ООД обозначава задължителните или незадължителените полета за предоставяне на личните данните. С изразяване на съгласие с Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и цели.
  3. Ограниченията съгласно по-горния текст не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са нарушили права или законни интереси на трети лица или императивни правни норми. В този случай „Травел Дийлс” ООД има право да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащите законови разпоредби.
  4. Съгласно Общите условия (позиционирани и достъпни за потребителя в информационната платформа, офисите и седалището и адреса на управление на „Травел Дийлс” ООД), потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от същия за идентификация по сключените договори, маркетингови цели, отчетно-счетоводни цели, и статистическа обработка в съответствие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.
  5. Съгласно Общите условия, потребителят се съгласява с въжможността „Травел Дийлс” ООД да му изпраща рекламни, търговски и информационни съобщения на електронната поща, регистрирана към потребителския профил, да контакти по телефон с маркетингова цел или в случай на изтичащи срокове в услуга на клиентите.
  6. „Травел Дийлс” ООД се води от най-високите морални стандарти и ценности в дейността, която извършва, като се интересува от нуждите на потребителите си. В изпълнение на горното „Травел Дийлс” ООД се ангажира да съдейства максимално на своите потребители при възникнали спорове между доставчиците и крайните потребители.